Zebranie z rodzicami

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że w ponie­dzia­łek, 17 wrze­śnia br., o godz. 16:00 odbę­dzie się zebra­nie z rodzi­ca­mi.

Ser­decz­nie zapra­sza­my.