Zebranie z rodzicami

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że w naj­bliż­szy czwar­tek (tj. 04.01.2018 r.) o godz. 16:00 odbę­dzie się zebra­nie z rodzi­ca­mi. Ser­decz­nie zapra­sza­my.