Zebranie z rodzicami

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że w dniu 21. wrze­śnia br. odbę­dzie się zebra­nie z rodzi­ca­mi. Wszyst­kich rodzi­ców ser­decz­nie zapra­sza­my.