Zebranie z rodzicami

Dyrek­tor szko­ły infor­mu­je, że w dniu 10 maja br. o godzi­nie 16:00 odbę­dzie się zebra­nie z rodzi­ca­mi.

Wszyst­kich rodzi­ców oraz opie­ku­nów praw­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.