Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 23 czerw­ca o godz. 9:30 odbę­dzie się uro­czy­ste zakoń­cze­nie nauki w roku szkol­nym 2016/2017.

Ucznio­wie klas koń­czą­cych naukę w gim­na­zjum pro­sze­ni są wcze­śniej­sze przy­by­cie (oko­ło 08:45) celem, odbio­ru doku­men­tów i uzu­peł­nie­nia ewen­tu­al­nych bra­ków.