Zajęcia profilaktyczne — uazleżnienia

W ramach współ­pra­cy naszej szko­ły ze Stra­żą Miej­ską w dniach 15 i 16 lute­go 2016 roku odby­ły się zaję­cia pro­fi­lak­tycz­ne. Dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez funk­cjo­na­riu­szy wymie­nio­nej insty­tu­cji zmie­rza­ją do wyeli­mi­no­wa­nia wszel­kich zagro­żeń i nie­bez­pie­czeństw oraz do wypra­co­wa­nia u mło­dych ludzi umie­jęt­no­ści prze­wi­dy­wa­nia i uni­ka­nia zagro­żeń, a tak­że radze­nia sobie w trud­nych sytu­acjach zagra­ża­ją­cych życiu i zdro­wiu.

Wszyst­kie kla­sy gim­na­zjal­ne spo­tka­ły się z Panem mł. spec. — Micha­łem Owcza­rza­kiem, któ­ry tym razem mówił o uza­leż­nie­niach mło­dzie­ży. Poru­szo­ny temat jest bar­dzo waż­ny. Każ­dy musi mieć świa­do­mość, czym gro­zi eks­pe­ry­men­to­wa­nie z sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi. Nasi ucznio­wie wysłu­cha­li rela­cji mło­de­go chło­pa­ka, któ­ry miał kło­po­ty z nar­ko­ty­ka­mi i któ­re­mu uda­ło się od nich uwol­nić. Kosz­to­wa­ło go to dużo wysił­ku i wca­le nie było łatwe.

Wszel­kie dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne reali­zo­wa­ne w szko­le są bar­dzo potrzeb­ne. Mło­dzież ma małe doświad­cze­nie życio­we, nie­wiel­ki zasób wypró­bo­wa­nych tech­nik radze­nia sobie z pro­ble­ma­mi oraz nie­u­kształ­to­wa­ne aser­tyw­ne zacho­wa­nia w trud­nych, nie­co­dzien­nych sytu­acjach. Zaję­cia uczą radze­nia sobie w roz­po­zna­wa­niu i roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów, któ­re dostar­cza im życie.

Uwa­żam temat uza­leż­nień za tak istot­ny, że już wkrót­ce, bo w mar­cu, zapla­no­wa­łam spo­tka­nia naszych słu­cha­czy z przed­sta­wi­cie­lem Poli­cji-inspek­to­rem ds. nie­let­nich — Panią Mag­da­le­ną Łuba.

Nasze­mu gościo­wi dzię­ku­je­my za poucza­ją­cy wykład i dys­ku­sję 🙂