Wycieczka klasowa — Muzeum Oświaty

W dniu 4 paź­dzier­ni­ka 2017 r. wybra­li­śmy się do Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Peda­go­gicz­nej, w któ­rej znaj­du­je się Muzeum Oświa­ty. Było to nie­zwy­kłe prze­ży­cie, dzię­ki któ­re­mu prze­nie­śli­śmy się w cza­sie do szko­ły z lat dzie­cin­nych naszych dziad­ków i pra­dziad­ków…