Wycieczka do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

W dniu 18 maja br. ucznio­wie szko­ły wzię­li udział w wyciecz­ce tema­tycz­nej do Zespo­łu Szkół Samo­cho­do­wych w Byd­gosz­czy przy ul. Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich.

Ucznio­wie szko­ły wzię­li udział w pro­gra­mie pt. “Bez­piecz­ni w ruchu”.

W cza­sie zajęć mogli­śmy uczest­ni­czyć w krót­kiej poga­dan­ce dot. bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym. Szcze­gól­ny­mi atrak­cja­mi była moż­li­wość pro­wa­dze­nia róż­ne­go typu pojaz­dów na symu­la­to­rach. Ucznio­wie zapo­zna­li się z moż­li­wo­ścia­mi dru­kar­ki 3D oraz ska­ne­ra 3D. Obser­wo­wa­li dzia­ła­nie sil­ni­ka “wydru­ko­wa­ne­go” na dru­kar­ce 3D. Bra­li­śmy udział w poka­zie dzia­ła­nia środ­ków psy­cho­ak­tyw­nych na czło­wie­ka przy wyko­rzy­sta­niu spe­cjal­nych gogli, któ­re symu­lo­wa­ły odu­rze­nie róż­ne­go typu sub­stan­cja­mi.

Poni­żej foto­re­la­cja z wyciecz­ki.