Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2017/2018 odbę­dzie się 4 wrze­śnia 2017 roku o godz. 08:00.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!