Uczymy się  zdrowego stylu życia!

Uczymy się  zdrowego stylu życia!

W dniach 25 – 29 wrze­śnia 2017 roku Kujaw­sko-Pomor­skie Cen­trum Edu­ka­cji Nauczy­cie­li w Byd­gosz­czy zor­ga­ni­zo­wa­ło III Festi­wal Zdro­we­go Sty­lu Życia. Wzię­li  w niej udział słu­cha­cze kla­sy VII. Na tere­nie WSG uczest­ni­czy­li oni w poka­zach spor­to­wych i kuli­nar­nych oraz kon­kur­sach zor­ga­ni­zo­wa­nych m.in. przez Sta­cję Epi­de­mio­lo­gicz­no-Sani­tar­ną.

W ramach festi­wa­lu odbył się rów­nież kon­kurs pla­stycz­no-foto­gra­ficz­ny Zdro­wie zawsze w modzie, w któ­rym naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła Ali­cja Podu­fal­ska, z kla­sy III gim­na­zjum.
Ala  zdo­by­ła w kate­go­rii gim­na­zjów wyróż­nie­nie.

 

Gra­fi­ka wyróż­nia­ją­ca: https://pixabay.com/pl/sok-cytryna-pomarańczowy-apple-2902892/