Ubezpieczenie

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że moż­li­we jest zgło­sze­nie słu­cha­cza do ubez­pie­cze­nia.

Skład­ka ubez­pie­cze­nia wyno­si 26 PLN. Kwo­tę tę nale­ży uiścić w sekre­ta­ria­cie szko­ły lub prze­ka­zać wycho­waw­cy kla­sy. Słu­chacz otrzy­ma potwier­dze­nie wpłaty.W załą­czo­nych pli­kach znaj­du­ją się wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje doty­czą­ce warun­ków ubez­pie­cze­nia oraz spo­so­by zgła­sza­nia zda­rzeń.

druk_zgloszenia_edu

owu edu plus 2018

Spo­so­by zgła­sza­nia zda­rzeń