Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym”

Naszej szko­le został przy­zna­ny przez Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no — Wycho­waw­czy dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży Sła­bo Widzą­cej i Nie­wi­do­mej im. Louisa Braille’a w Byd­gosz­czy oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Visus Supre­mus cer­ty­fi­kat „SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM”. Otrzy­mu­ją je te pla­ców­ki, któ­re w ramach akcji „Ja nie widzę Cie­bie, 
Ty zobacz mnie!” pod­ję­ły w swo­im śro­do­wi­sku dzia­ła­nia w zakre­sie upo­wszech­nia­nia infor­ma­cji doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia osób z dys­funk­cją wzro­ku.
Dla­te­go pani peda­gog Ewa Gier­szew­ska i Samo­rząd Uczniow­ski włą­czy­li się w obcho­dy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Bia­łej Laski, w ramach któ­re­go w dniach 19, 20 paź­dzier­ni­ka zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne zaję­cia ze słu­cha­cza­mi. Ich celem było uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży, jak postrze­ga­ją ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­stość oso­by sła­bo widzą­ce i nie­wi­do­me, uwraż­li­wie­nie na potrze­by osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­ko­wo i poin­stru­owa­nie w jaki spo­sób moż­na im poma­gać. Pod­czas zajęć odczy­ta­ny został list wycho­wan­ków OSW nr 1 w Byd­gosz­czy, przed­sta­wio­no histo­rię Bia­łej Laski, zapre­zen­to­wa­no krót­ki film poka­zu­ją­cy jak poma­gać oso­bom nie­wi­do­mym. Następ­nie nasi słu­cha­cze mie­li oka­zję na sobie spraw­dzić, jak trud­no jest nie widząc, wyko­ny­wać nawet pro­ste czyn­no­ści.