Strajk Szkolny 31 marca 2017 — informacja.

W związ­ku z pla­no­wa­nym przez Zwią­zek Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go w dniu 31 mar­ca br. Straj­kiem Szkol­nym, Dyrek­tor szko­ły infor­mu­je, że w cza­sie trwa­nia pro­te­stu dla zapew­nie­nia opie­ki odby­wać się będą tyl­ko zaję­cia opie­kuń­czo — wycho­waw­cze (nie będą pro­wa­dzo­ne zaję­cia dydak­tycz­ne).