Stawiam na przyszłość”

W Zespo­le Szkół dla Doro­słych reali­zo­wa­ny jest przez Ochot­ni­cze Huf­ce Pra­cy ogól­no­pol­ski pro­jekt w ramach pro­gra­mu „Gwa­ran­cje dla mło­dzie­ży” – „Sta­wiam na przy­szłość”.

W pro­jek­cie bie­rze udział 10 uczniów szko­ły.

Głów­nym celem pro­jek­tu jest wspar­cie osób mło­dych w wie­ku 15–17 lat pro­wa­dzą­ce do naby­cia kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji waż­nych na ryn­ku pra­cy.

W ramach pro­jek­tu mło­dzież uczest­ni­czy:

  • W indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych zaję­ciach z dorad­cą zawo­do­wym,
  • warsz­ta­tach aktyw­ne­go poszu­ki­wa­nia pra­cy,
  • kur­sie przed­się­bior­czo­ści,
  • indy­wi­du­al­nym i gru­po­wym wspar­ciu psy­cho­lo­gicz­nym,
  • w zaję­ciach z zakre­su zapo­bie­ga­nia depre­sji wśród mło­dzie­ży,
  • warsz­ta­tach wyrów­naw­czych z przed­mio­tów szkol­nych,
  • kur­sie ECDL lub kur­sie o rów­no­waż­nym stan­dar­dzie,