Sekretariat

Sekre­ta­riat szko­ły czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7:30–15:30.
Dla uczniów szko­ły, w dni powsze­dnie (oprócz śro­dy) sekre­ta­riat czyn­ny od godz. 10:30.

W pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca, w cza­sie zjaz­dów szkół zaocz­nych, sekre­ta­riat czyn­ny
w godz. 09:00–11:30.

tel. 52 329–91-37

tel/fax: 52 321–66-55

kom. 697–913-032