Rządowy program “Dobry start”

Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 30 maja 2018 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków reali­za­cji Rzą­do­we­go pro­gra­mu “Dobry start” (tzw. wypraw­ka 300+).

Świad­cze­nie to będzie przy­słu­gi­wa­ło wszyst­kim uczniom do ukoń­cze­nia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przy­pad­ku dzie­ci legi­ty­mu­ją­cych się orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści), któ­rzy roz­pocz­ną lub kon­ty­nu­ują naukę od 1 wrze­śnia 2018 roku w byd­go­skich szko­łach.

Infor­ma­cje doty­czą­ce rzą­do­we­go pro­gra­mu “Dobry start”