Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2018/2019 odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 3 wrze­śnia 2018 r. o godz. 08:00.