Rozpoczęcie drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017

Dyrek­tor szko­ły infor­mu­je, że roz­po­czę­cie dru­gie­go seme­stru (let­nie­go) roku szkol­ne­go, dla wszyst­kich klas, odbę­dzie się w dniu 13 lute­go 2017 o godz. 08:00.