Rekrutacja

Zasa­dy rekru­ta­cji

zasa­dy rekru­ta­cja rok szkol­ny 2016–2017

poda­nie do gim­na­zjum

poda­nie do LO ucznio­wie nie­peł­no­let­ni

poda­nie do LO — ucznio­wie peł­no­let­ni

poda­nie Szko­ła Pod­sta­wo­wa