Rekrutacja

Zasa­dy rekrutacji

zasa­dy rekru­ta­cja rok szkol­ny 2016–2017

poda­nie do gimnazjum

poda­nie do LO ucznio­wie niepełnoletni

poda­nie do LO — ucznio­wie pełnoletni

poda­nie Szko­ła Podstawowa