Realizacja stypendium szkolnego

UWAGA!

SŁUCHACZY, KTÓRYM WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU PRZYDZIELA STYPENDIUM SZKOLNE INFORMUJEMY, ŻE POTWIERDZANE PRZEZ PEDAGOGA BĘDĄ TYLKO TE FAKTURY, RACHUNKI  I PARAGONY, NA KTÓRYCH BĘDĄ ARTYKUŁY ZGODNE Z KATALOGIEM WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI.

(§ 9 ust 1 uchwa­ły Nr XXXII 593/16 Rady Mia­sta Byd­gosz­czy z dnia 29 czerw­ca 2016 r.)

Przy­po­mi­na­my, że sty­pen­dium szkol­ne nie może być prze­zna­czo­ne na zakup odzie­ży i obu­wia codzien­ne­go użytku.W ramach sty­pen­dium szkol­ne­go może zostać sfi­nan­so­wa­na odzież i obu­wie jedy­nie w sytu­acji, gdy w bez­po­śred­ni spo­sób wią­że się z pro­ce­sem edu­ka­cji.

Drukuj Dru­kuj