Raport z ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w dniach 15.10.2012 do 23.11.2012 r.

Peł­ny tekst Rapor­tu z ewa­lu­acji zewnętrz­nej Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy dostęp­ny jest TUTAJ