Podsumowanie ankiety — Dzień Bezpiecznego Internetu

Inter­net wkro­czył w nasze życie na tyle, że coraz trud­niej nam bez nie­go funk­cjo­no­wać. Jest narzę­dziem komu­ni­ka­cji, edu­ka­cji, roz­ryw­ki, zaba­wy, uła­twia naukę i pra­cę, pozwa­la nawią­zać kon­tak­ty z ludź­mi na całym świe­cie, prze­sy­łać dane, zama­wiać towa­ry, doko­ny­wać zaku­pów. Jed­nak Inter­net to nie­ste­ty nie tyl­ko same korzy­ści. Nie­sie ze sobą nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, ale oprócz tre­ści pozy­tyw­nych, rów­nież te nega­tyw­ne. Nie­zbęd­na jest świa­do­mość zagro­żeń czy­ha­ją­cych na użyt­kow­ni­ków „sie­ci”. Mło­dzi ludzie w Inter­ne­cie mogą stać się ofia­rą prze­stęp­ców, któ­rzy wyko­rzy­stu­ją ich naiw­ność, ufność i łatwo­wier­ność.

Przy­stę­pu­jąc do akcji Dnia Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu, chcie­li­śmy poznać zda­nie naszych gim­na­zja­li­stów. Ankie­tę wypeł­ni­ło 53 uczniów. Bada­niu pod­da­ne były kwe­stie z zakre­su bez­pie­czeń­stwa w sie­ci, a tak­że pro­blem cyber­prze­mo­cy, z jakim mło­dzież zetknę­ła się pod­czas korzy­sta­nia z zaso­bów Inter­ne­tu.

Z wyni­ka­mi ankie­ty będą mie­li oka­zję zapo­znać się tak­że rodzi­ce, na spo­tka­niu z peda­go­giem – Tere­są Wło­dar­ską, w dniu 24 lute­go o godzi­nie 16.00.

Wyni­ki ankie­ty Zobacz

Orga­ni­za­to­rzy:

mgr Tere­sa Wło­dar­ska

mgr Krzysz­tof Wol­ski