Podręczniki — Szkoła Podstawowa

Wykaz pod­ręcz­ni­ków dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej — kla­sa 7.

Przed­miotTytuł i autor pod­ręcz­ni­kaWydaw­nic­two
język pol­skiK. Koście­rzyń­ska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzał­czyń­ska-Mróz, “NOWE Sło­wa na start!”.Nowa Era
język angiel­skiA. Ban­dis, D. Shot­ton, “Teen Explo­rer”. Nowa Era
histo­riaSt. Roszak, A. Łasz­kie­wicz, J. Kłacz­kow, “Wczo­raj i dziś”.Nowa Era
wie­dza o spo­łe­czeń­stwieI. Janic­ka, A. Janic­ki, A. Kucia-Mać­kow­ska, “Dziś i jutro”. Nowa Era
geo­gra­fiaA. Gło­wacz, A. Lecho­wicz, M. Lecho­wicz, P. Stan­kie­wicz, “Geo­gra­fia 7”.WSiP
bio­lo­giaM. Jefi­mow “Puls Życia.”Nowa Era
che­miaJ. Kula­wik, T. Kula­wik, M. Litwin, “Che­mia Nowej Ery.”Nowa Era
fizy­kaG. Fran­cuz-Ornat, T. Kula­wik, M. Nowot­ny-Różań­ska, “Spo­tka­nia z fizy­ką.”Nowa Era
mate­ma­ty­kaprac. zbior. pod red. M. Dobro­wol­skiej, “Mate­ma­ty­ka z plu­sem 7.”GWO
infor­ma­ty­kaG. Kol­ba, “Lubię to!”Nowa Era