Pan Tadeusz ’18

Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy spek­takl przy­go­to­wa­ny przez Aka­de­mię Muzycz­ną w Byd­gosz­czy, któ­ry w nawią­za­niu do obcho­dów 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, odbę­dzie się 12 listo­pa­da o godz. 18:00 w nowo otwar­tej sali wido­wi­sko­wej w Byd­gosz­czy — For­do­nie przy ul. Piw­ni­ka-Ponu­re­go 10.

Wstęp na spek­takl jest bez­płat­ny.

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we