Plan lekcji

W tygo­dniu od 05 do 09 wrze­śnia zaję­cia pro­wa­dzo­ne są na pod­sta­wie pla­nu tym­cza­so­we­go, któ­ry został poda­ny uczniom w pierw­szym dniu nauki. Sta­ły plan lek­cji na pierw­szy semestr roku szkol­ne­go 2016/2017 zosta­nie poda­ny uczniom w naj­bliż­szy czwar­tek oraz pią­tek, a następ­nie opu­bli­ko­wa­ny na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły szko­ły.

Czytaj więcej

Liceum Ogólnoształcące

W naj­bliż­szą sobo­tę, tj. 10 wrze­śnia odbę­dzie się pierw­szy zjazd Zaocz­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go. Wszyst­kich słu­cha­czy pro­si­my o przy­by­cie na zaję­cia o godzi­nie 8:00. Na pierw­szych zaję­ciach zosta­nie poda­ny har­mo­no­gram zjaz­dów oraz plan zajęć na I semestr roku szkol­ne­go 2016/2017. Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Czytaj więcej