Opłaty za duplikaty dokumentów

Wpła­ty za dupli­ka­ty doku­men­tów (świa­dec­twa szkol­ne, legi­ty­ma­cje, itp.) pro­si­my uisz­czać na nr kon­ta 95 1240 6452 1111 0010 4795 0488 z dopi­skiem: “Opła­ta za wyda­nie dupli­ka­tu np. legi­ty­ma­cji oraz imię i nazwi­sko wpła­ca­ją­ce­go”.

Drukuj Dru­kuj