Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar­ca każ­de­go roku obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci “Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”.

Rów­nież w tym roku w szko­le odby­ły się uro­czy­sto­ści  Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci “Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. Ucznio­wie szko­ły uczest­ni­czy­li w pre­lek­cji doty­czą­cej zna­cze­nia dzia­łań i wal­ki oddzia­łów nie­pod­le­gło­ścio­wych po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej z komu­ni­stycz­ny­mi wła­dza­mi na tery­to­rium powo­jen­nej Pol­ski.

Orga­ni­za­to­rzy: Tere­sa Wło­dar­ska, Krzysz­tof Wol­ski