Narodowe czytanie

2 wrze­śnia w wie­lu miej­scach w Pol­sce odby­ło się Naro­do­we Czy­ta­nie 2017. Tego­rocz­na lek­tu­rą było Wese­le Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Podob­nie jak rok temu my rów­nież przy­łą­czy­li­śmy się do tej akcji, jed­nak ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych nasze szkol­ne czy­ta­nie odby­ło się 8 wrze­śnia. Ta wyjąt­ko­wa lek­cja roz­po­czę­ła się od krót­kiej pre­zen­ta­cji bio­gra­fii Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz pro­ble­ma­ty­ki dra­ma­tu. Jed­nak naj­waż­niej­szą czę­ścią ele­men­tem zajęć było odczy­ta­nie frag­men­tów dra­ma­tu. Pani dyrek­tor, nauczy­cie­le i przed­sta­wi­cie­le uczniów zapre­zen­to­wa­li spo­łecz­no­ści szkol­nej frag­men­ty I aktu Wese­la. Wszy­scy czy­ta­ją­cy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem wyko­na­li powie­rzo­ne im zada­nie. Dzię­ki temu słu­cha­cze z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­nie frag­men­tów nie­ła­twe­go utwo­ru.

http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/uczestnicy-akcji/wydarzenie.html?idw=7919

Gra­fi­ka wróż­ni­ją­ca: https://pixabay.com/pl/książki-odczyt-stary-literatura-1659717/