Nabór styczeń — luty rok szkolny 2016/2017

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że trwa nabór do wszyst­kich klas i seme­strów gim­na­zjum oraz Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go.

Zapra­sza­my uczniów/słuchaczy, któ­rzy chcą kon­ty­nu­ować naukę w:

 • I seme­strze kla­sy 1 gim­na­zjum (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • II seme­strze kla­sy 1 gim­na­zjum (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • I seme­strze kla­sy 2 gim­na­zjum (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • II seme­strze kla­sy 2 gim­na­zjum (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • I seme­strze kla­sy 3 gim­na­zjum (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • II seme­strze kla­sy 3 gim­na­zjum (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • I seme­strze kla­sy 1 LO (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • II seme­strze klas 1 LO (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • I seme­strze kla­sy 2 LO (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • II seme­strze kla­sy 2 LO (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • I seme­strze kla­sy 3 LO (for­ma dzien­na i zaocz­na)
 • II seme­strze kla­sy 3 LO (for­ma dzien­na i zaocz­na)

Jed­no­cze­śnie dyrek­tor infor­mu­je, że uru­cho­mie­nie kon­kret­ne­go seme­stru zale­ży od licz­by uczniów/słuchaczy.

Szko­ła przyj­mu­je uczniów od 15. roku życia. Zespół Szkół dla Doro­słych jest pla­ców­ka publicz­ną, co ozna­cza, że za naukę nie są pobie­ra­ne żad­ne opła­ty.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do sekre­ta­ria­tu szko­ły  celem zło­że­nia dekla­ra­cji (pon-pt. w godz. 7:30–15:30).

Zapra­sza­my!

Drukuj Dru­kuj