Nabór na rok szkolny 2017/2018

 

 

Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018.

  • Przyj­mu­je­my uczniów od 15. roku życia. 
  • W try­bie dzien­nym zaję­cia lek­cyj­ne odby­wa­ją się 3 razy w tygo­dniu — dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej, Gim­na­zjum, jak rów­nież Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go.
  • Nauka w szko­le zaocz­nej (Szko­ła Pod­sta­wo­wa, Gim­na­zjum, Liceum) odby­wa się w week­en­dy, co dwa tygo­dnie. 
  • Ofe­ru­je­my moż­li­wość nauki w Szko­le Pod­sta­wo­wej w kla­sach 7. i 8. 
  • Ofe­ru­je­my moż­li­wość nauki w Gim­na­zjum we wszyst­kich seme­strach klas od 1. do 3. 
  • W oddzia­łach Szko­ły Pod­sta­wo­wej i Gim­na­zjum ofe­ru­je­my moż­li­wość przy­ucze­nia do zawo­du.
  • Poma­ga­my w zdo­by­ciu prak­tyk.
  • Ofe­ru­je­my moż­li­wość nauki w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym (dzien­nym i zaocz­nym) we wszyst­kich seme­strach klas od 1. do 3. 
  • Szko­ła wysta­wia zaświad­cze­nia do UM, MOPS, GOPS, itp.
  • Uczeń szko­ły dzien­nej i zaocz­nej otrzy­mu­je legi­ty­ma­cję szkol­ną upraw­nia­ją­cą do wszyst­kich ulg i zni­żek (bile­ty MZK, PKS, PKP, bile­ty do kina, itp.)

poda­nie do LO — ucznio­wie peł­no­let­ni

poda­nie do LO — ucznio­wie nie­peł­no­let­ni

podanie_gimnazjum

poda­nie Szko­ła Pod­sta­wo­wa

Zapraszamy

Zespół Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy 
ul. Wiślana 27
tel. kom. 697 913 032
tel. 52 321 66 55, 52 329 91 37
e-mail: zsdor@edu.bydgoszcz.pl