Młodzież w obliczu pułapek współczesnej rzeczywistosci” — sprawozdanie z konferencji

W dniu 16 maja 2017 r. odby­ła się w Zespo­le Szkół dla Doro­słych kon­fe­ren­cja “Mło­dzież w obli­czu puła­pek współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści.” Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji zapro­si­li­śmy peda­go­gów szkol­nych.

Naszym celem było zapre­zen­to­wa­nie teo­re­tycz­nych roz­wa­żań i prak­tycz­nych przy­kła­dów, bar­dzo waż­nych insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych pra­cę szkół: Poli­cji, Stra­ży Miej­skiej oraz Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w nastę­pu­ją­cych obsza­rach:

  1. Współ­pra­ca szko­ły ze Stra­żą Miej­ską-dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne – wystą­pie­nie star­sze­go inspek­to­ra Pana Zbi­gnie­wa Biał­kow­skie­go
  2. Wspar­cie uczniów z powta­rza­ją­cy­mi się nie­po­wo­dze­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi w reali­za­cji  ścież­ki zawo­do­wej – wykład psy­cho­log z PPP nr 1 w Byd­gosz­czy Pani mgr Iza­be­li Szumińskiej–Reps
  3. Współ­pra­ca szko­ły z Poli­cją- dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne – wystą­pie­nie inspek­tor Zespo­łu Pro­fi­lak­ty­ki Spo­łecz­nej Nie­let­nich i Pato­lo­gii Pani Aga­ty Pamu­ła
  4. Edu­ka­cja w obli­czu zmian – wystą­pie­nie Pani Dyrek­tor ZSDD w Byd­gosz­czy mgr Arle­ty Gór­ka.

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Pań­stwu, któ­rzy pomo­gli nam zor­ga­ni­zo­wać i zre­ali­zo­wać kon­fe­ren­cję, szcze­gól­nie tym, któ­rzy zechcie­li podzie­lić się z nami swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem zawo­do­wym.

Dzię­ku­je­my tak­że wszyst­kim uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji z nadzie­ją, że takie for­my spo­tkań, umoż­li­wia­ją­cych wymia­nę doświad­czeń i pro­mu­ją­cych dobre prak­ty­ki będą dobrze słu­ży­ły spra­wie pod­no­sze­nia jako­ści pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w naszych szko­łach.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Orga­ni­za­to­rzy:

Alek­san­dra Bro­dziak
Doro­ta Pod­gor­ska
Tere­sa Wlo­dar­ska