Mirabelka — trudna historia Polski

 

Nasza biblio­te­ka dołą­czy­ła do akcji “Mira­bel­ka – kieł­ku­ją­ca histo­ria w 100licy”. Jej orga­ni­za­to­rem jest Bar­ba­ra Maria Mora­wiec, red. nacz. ser­wi­su Lustro Biblio­te­ki (www.lustrobiblioteki.pl); współ­or­ga­ni­za­to­rem — Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa.

Akcja ta reali­zo­wa­na jest w ramach obcho­dów stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Jej celem jest włą­cze­nie jak naj­więk­szej ilo­ści osób do świę­to­wa­nia 100-lecia Nie­pod­le­gło­ści
i zain­te­re­so­wa­nie ich histo­rią Pol­ski. Akcja pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu w biblio­te­kach w całej Pol­sce, w opar­ciu o książ­kę „Mira­bel­ka” Ceza­re­go Hara­si­mo­wi­cza oraz mate­ria­ły przy­go­to­wa­ne przez Lustro Biblio­te­ki, warsz­ta­tów. W naszej szko­le takie warsz­ta­ty odbę­dą się 9 listo­pa­da. Poru­szy­my tema­ty zwią­za­ne z wojen­ną histo­rią Pol­ski i boha­te­ra­mi tam­tych cza­sów. Ser­decz­nie zapra­sza­my!