Mirabelka — szkolne warsztaty

Zgod­nie z zapo­wie­dzią w szko­le odby­ły się warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży w ramach ogól­no­pol­skiej akcji orga­ni­zowanej przez panią Bar­ba­rę Marię Mora­wiec, red. nacz. ser­wi­su Lustro Biblio­te­ki  „Mira­bel­ka – kieł­ku­ją­ca histo­ria w 100licy”.

Nasi słu­cha­cze pozna­li histo­rię głów­nej boha­ter­ki książ­ki Ceza­re­go Hara­si­mo­wi­cza „Mira­bel­ka”, a przy tej oka­zji przy­po­mnie­li sobie rów­nież wybra­ne frag­men­ty trud­nej histo­rii Pol­ski. Mło­dzież dys­ku­to­wa­ła rów­nież nad tym,  jakie cechy powi­nien mieć współ­cze­sny boha­ter, w jaki spo­sób dzi­siaj moż­na wyra­zić swój patrio­tyzm oraz jakie war­to­ści powin­ny prze­trwać kolej­ne 100 lat. Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów przy­go­to­wa­ne zosta­ło drze­wo pamię­ci – mło­dzież przy­cze­pia­ła do nie­go bia­ło-czer­wo­ne ser­ca ze swo­imi imio­na­mi.

 

 

 

Szkol­ne warsz­ta­ty „Mira­bel­ka – opo­wieść o trud­nej histo­rii Pol­ski odby­ły się 9 i 16 listo­pa­da, a infor­ma­cja o nich znaj­do­wa­ła się na ofi­cjal­nej stro­nie obcho­dów stu­le­cia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści.