Liceum Ogólnoształcące

W naj­bliż­szą sobo­tę, tj. 10 wrze­śnia odbę­dzie się pierw­szy zjazd Zaocz­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go. Wszyst­kich słu­cha­czy pro­si­my o przy­by­cie na zaję­cia o godzi­nie 8:00.

Na pierw­szych zaję­ciach zosta­nie poda­ny har­mo­no­gram zjaz­dów oraz plan zajęć na I semestr roku szkol­ne­go 2016/2017.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!