Kontakt

Zespół Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy
ul. Wiśla­na 27, 85 -773 Byd­goszcz

tel. 52 329 91 37,
tel./fax 52 321 66 55,
tel. kom. 697 91 30 32
e-mail: zsdor@edu.bydgoszcz.pl

Inspek­tor ochro­ny danych:  Miro­sła­wa ZBIELSKA, ema­il: iod@um.bydgoszcz.pl

nr kon­ta: 95 1240 6452 1111 0010 4795 0488
NIP: 953–23-08–588
REGON: 001251780