Konsultacje nauczycielskie

Kon­sul­ta­cje nauczy­ciel­skie na rok szkol­ny 2017/2018 zosta­ną zamiesz­czo­ne we wrze­śniu br.