Konsultacje indywidualne dla słuchaczy systemu zaocznego

Infor­mu­je­my, że indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje dla słu­cha­czy sys­te­mu zaocz­ne­go bedą mia­ły miej­sce w poniż­szych ter­miach:

  1. Semestr 1 — 25 i 26 paź­dzier­ni­ka 2016 r.
  2. Semestr 2  — 18 i 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r.
  3. Semestr 3 — 11 i 12 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

Zapra­sza­my każ­de­go słu­cha­cza bez wzglę­du na wska­za­ny dla  dane­go seme­stru ter­min. 

W tych dniach nauczy­cie­le są do Pań­stwa dys­po­zy­cji!

Szcze­gó­ło­we  dyżu­ry nauczy­cie­li.

Kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne