Konsultacje indywidualne

Dyrek­cja Zespo­łu Szkół dla Doro­słych infor­mu­je, że usta­lo­ne zosta­ły ter­mi­ny kon­sul­ta­cji indy­wi­du­al­nych dla słu­cha­czy Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA SŁUCHACZY SYSTEMU ZAOCZNEGO

Gra­fi­ka wyróż­nia­ją­ca: https://pixabay.com/pl/awatar-klienci-ikony-prezentacje-2191932/