KONCERT PROFILAKTYCZNYHEJTUJEMY DOPALACZE

W pią­tek 9 grud­nia 2016 roku słu­cha­cze naszej szko­ły mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w Kon­cer­cie Pro­fi­lak­tycz­nym pod hasłem HEJTUJEMY DOPALACZE”. Wystą­pił zespół ROAN oraz spe­cja­li­sta z Byd­go­skie­go Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji Tera­pii Uza­leż­nień i Pro­fi­lak­ty­ki „BORPAPani Joan­na Bień­kow­ska.

Celem kon­cer­tu było prze­ka­za­nie infor­ma­cji jak nie­bez­piecz­ne są związ­ki zawar­te w dopa­la­czach oraz jakie kon­se­kwen­cje nie­sie za sobą ich spo­ży­wa­nie.

Opie­ku­no­wie: Szy­mon Gut­kow­ski, Tere­sa Wło­dar­ska