Gazetka szkolna

Gazetka Szkolna” w XXV Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych.

Miło nam poin­for­mo­wać, że pre­zy­dent Mia­sta Byd­gosz­czy Pan Rafał Bru­ski przy­znał Gazet­ce Szkol­nej Byd­go­ski Grant Oświa­to­wy za zaję­cie II miej­sca w XXV Regio­nal­nym Kon­kur­sie Gaze­tek Szkol­nych w kate­go­rii byd­go­skie szko­ły pod­sta­wo­we, oddzia­ły gim­na­zjal­ne. Nagro­da zosta­ła wrę­czo­na przez Panią Elż­bie­tę Wie­wió­rę, dyrek­to­ra Wydzia­łu Edu­ka­cji i Spor­tu Urzę­du Mia­sta Byd­gosz­czy, człon­kom zespo­łu redak­cyj­ne­go i jego opie­ku­nom pod­czas uro­czy­stej gali, któ­ra odby­ła się 27 listo­pa­da w Kujaw­sko-Pomor­skim Cen­trum Edu­ka­cji Nauczy­cie­li. Redak­cję “Gazet­ki Szkol­nej ” repre­zen­to­wa­li: Patry­cja Szre­der, Pau­li­na Taba­czyń­ska 
i Artur Pil­lat. W czę­ści ofi­cjal­nej prze­ma­wia­ły Panie: Elż­bie­ta Wie­wió­ra i Mario­la Cyga­nek, dyrek­tor KPCEN w Byd­gosz­czy, któ­re pogra­tu­lo­wa­ły mło­dym redak­to­rom ich osią­gnięć i zachę­ca­ły do dal­szej pra­cy oraz Pani Anna Rupiń­ska, orga­ni­za­tor kon­kur­su, któ­ra przy­po­mnia­ła jego 25-let­nią histo­rię. W dru­giej czę­ści uro­czy­sto­ści wystą­pi­la Pani Ali­cja Polew­ska, zastęp­ca redak­to­ra naczel­ne­go „Gaze­ty Pomor­skiej”. Opo­wie­dzia­ła, jak wygla­da pra­ca redak­to­ra w jej redak­cji.


A na koniec… na koniec był jubi­le­uszo­wy tort!
I my tam byli­śmy, her­ba­tę i kawę pili­śmy,
A com widzie­li­śmy i sły­sze­li­śmy w gazet­ce umie­ści­li­śmy:)
Na bar­dziej szcze­gó­ło­wą rela­cję z wrę­cze­nia nagród zapra­sza­my do Gazet­ki Szkol­nej!