CV 2017 SZKOŁA-PRACA-KARIERA”

W dniu 11. kwiet­nia br. na tere­nie Byd­go­skie­go Cen­trum Tar­go­wo-Wysta­wien­ni­cze­go odbę­dzie się kolej­na edy­cja Tar­gów Edu­ka­cyj­nych.

W wyda­rze­niu weź­mie rów­nież udział nasza szko­ła.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia nasze­go sta­no­wi­ska wysta­wien­ni­cze­go.

 

 

Bus 204 Leśne Bus 204 BCTW