Egzaminy poprawkowe

Dyrek­tor szko­ły infor­mu­je, że egza­mi­ny popraw­ko­we odbę­dą się w dniu 10 lute­go 2017 roku o godzi­nie 09:00. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o punk­tu­al­ne przy­by­cie.