Egzaminy gimnazjalne

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że w dniach:

  • 19 kwiet­nia
  • 20 kwiet­nia
  • 21 kwiet­nia

odbę­dą się egza­mi­ny gim­na­zjal­ne.

Ucznio­wie klas trze­cich gim­na­zjum zobo­wią­za­ni są do przy­by­cia, w wyżej wymie­nio­nych dniach, do szko­ły nie póź­niej niż do godzi­ny 8:30.

W tych dniach nie będą odby­wać się zaję­cia dydak­tycz­no — wycho­waw­cze dla pozo­sta­łych klas.