Dzień Rodziny — festyn szkolny

01 czerw­ca 2017 roku spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół dla Doro­słych spo­tka­ła się na festy­nie z oka­zji DNIA RODZINY. Przy współ­pra­cy z wycho­waw­ca­mi OHP przy­go­to­wa­li­śmy dla naszej mło­dzie­ży spo­ro atrak­cji. W pro­gra­mie festy­nu był: mon­taż słow­no-muzycz­ny, kon­ku­ren­cje spor­to­we, kon­kur­sy i pysz­ny poczęstunek.Wszelkiego rodza­ju kon­kur­sy były nagra­dza­ne dyplo­ma­mi i drob­ny­mi nagro­da­mi. Moż­na było- za spra­wą alko i nar­ko­go­gli prze­ko­nać się jak nasz orga­nizm reagu­je po zaży­ciu środ­ków uza­leż­nia­ją­cych. Róż­no­rod­ność zapla­no­wa­nych atrak­cji spra­wi­ła, że każ­dy zna­lazł coś dla sie­bie. Pomi­mo zim­na pod­czas impre­zy pano­wa­ła bar­dzo miła i pogod­na atmos­fe­ra. Słu­cha­cze naszej szko­ły poka­za­li jak moż­na wspa­nia­le wspól­nie się bawić.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim tym, któ­rzy poprzez swo­ją obec­ność oraz zaan­ga­żo­wa­nie przy­czy­ni­li się do cudow­nie spę­dzo­ne­go cza­su.

 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.