Dzień Bezpiecznego Internetu 2016

dbi2016

W dniach 09.02.2016–13.02.2016 ucznio­wie Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy uczest­ni­czy­li w bada­niu ankie­to­wym doty­czą­cym Cyber­prze­mo­cy w Inter­ne­cie oraz pre­lek­cjach poświę­co­nych temu zagad­nie­niu.