Dni wolne 2–3 maja 2016 r.

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że zgod­nie z kalen­da­rzem roku szkol­ne­go 2015/2016, dnie 2 i 3 maja br. są dnia­mi wol­ny­mi od zajęć dydak­tycz­no — wycho­waw­czych. Jed­no­cze­śnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w wyżej wymie­nio­nych dniach nie­czyn­ny będzie sekre­ta­riat szko­ły.