Dane do wpłat za duplikaty dokumentów

Wpła­ty za dupli­ka­ty doku­men­tów (świa­dec­twa szkol­ne, legi­ty­ma­cje, itp.) pro­si­my uisz­czać na nr kon­ta 95 1240 6452 1111 0010 4795 0488 z dopi­skiem: np. “Opła­ta za wyda­nie dupli­ka­tu legi­ty­ma­cji szkol­nej” oraz imię i nazwi­sko wpła­ca­ją­ce­go.

  • Opła­ta za wyda­nie dupli­ka­tu legi­ty­ma­cji szkol­nej wyno­si: 9 PLN.
  • Opła­ta za wyda­nie dupli­ka­tu świa­dec­twa wyno­si: 26 PLN.

 

Drukuj stronę Dru­kuj stro­nę