UWAGA RODZICE

Zapra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niu edu­ka­cyj­nym doty­czą­cym pro­fi­lak­ty­ki na temat “CZERWONE SYGNAŁY – roz­po­zna­wa­nie, inter­wen­cje wobec zacho­wań ryzy­kow­nych”, któ­re odbę­dzie się w szko­le w dniu 30.11.2016 o godz. 16:00.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi tera­peu­ta Byd­go­skie­go Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji i Tera­pii Uza­leż­nień “BORPA”.

Peda­gog szkol­ny

Tere­sa Wło­dar­ska