Biblioteka

Biblio­te­ka szkol­na zapra­sza uczniów:

  • ponie­dzia­łek  7:30 — 12:30
  • wto­rek 7:30 — 13:00
  • śro­da 7:30 — 14:15
  • czwar­tek 7:30 — 13: 15
  • pią­tek 7:30 — 13:30

W biblio­te­ce szkol­nej znaj­du­je się cen­trum mul­ti­me­dial­ne, któ­re w godzi­nach pra­cy biblio­te­ki jest do dys­po­zy­cji uczniów.