Dni wolne 2–3 maja 2016 r.

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy infor­mu­je, że zgod­nie z kalen­da­rzem roku szkol­ne­go 2015/2016, dnie 2 i 3 maja br. są dnia­mi wol­ny­mi od zajęć dydak­tycz­no — wycho­waw­czych. Jed­no­cze­śnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w wyżej wymie­nio­nych dniach nie­czyn­ny będzie sekre­ta­riat szko­ły.

Czytaj więcej

Zajęcia profilaktyczne — uazleżnienia

W ramach współ­pra­cy naszej szko­ły ze Stra­żą Miej­ską w dniach 15 i 16 lute­go 2016 roku odby­ły się zaję­cia pro­fi­lak­tycz­ne. Dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez funk­cjo­na­riu­szy wymie­nio­nej insty­tu­cji zmie­rza­ją do wyeli­mi­no­wa­nia wszel­kich zagro­żeń i nie­bez­pie­czeństw oraz do wypra­co­wa­nia u mło­dych ludzi umie­jęt­no­ści prze­wi­dy­wa­nia i uni­ka­nia zagro­żeń, a tak­że radze­nia sobie w trud­nych sytu­acjach zagra­ża­ją­cych życiu i zdro­wiu. Wszyst­kie […]

Czytaj więcej